Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Stijlvol Webdesign, gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 87272164 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Stijlvol Webdesign alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.


1.          Offerte en aanvaarding

1.1.
Stijlvol Webdesign stelt een offerte op waarin Stijlvol Webdesign aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Stijlvol Webdesign aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de omschrijving van de Diensten die in de offerte zijn aangegeven is bindend.

1.2.
In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, de lay-out, teksten, beeldmateriaal en al hetgeen samenhangt met de technische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

1.3.
Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Stijlvol Webdesign is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail en ondertekend binnen 14 dagen, aan Stijlvol Webdesign wordt bevestigd en geretourneerd.

1.4.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.5
Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

1.7.
Stijlvol Webdesign zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

2.          Uitvoering van de Diensten

2.1.
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Stijlvol Webdesign uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stijlvol Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Stijlvol Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stijlvol Webdesign worden verstrekt, heeft Stijlvol Webdesign het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren.

2.3.
Opdrachtgever zal Stijlvol Webdesign toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Stijlvol Webdesign redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

2.4.
Stijlvol Webdesign garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

2.5.
Stijlvol Webdesign is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.6.
Stijlvol Webdesign heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Stijlvol Webdesign niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2.7.
Stijlvol Webdesign zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte

3.          Zoekmachine-optimalisatie

3.1
Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van de website en/of diensten van Opdrachtgever in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

3.2.
Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende de website en/of diensten van Opdrachtgever volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Stijlvol Webdesign kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

3.3.
Opdrachtgever machtigt Stijlvol Webdesign hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Stijlvol Webdesign hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

4.          Hosting

4.1.
Tenzij anders overeengekomen is Stijlvol Webdesign geen partij bij de levering van diensten zoals hosting die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar hosting of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.

5.          Domeinnaam

5.1.
Tenzij anders overeengekomen is Stijlvol Webdesign geen partij bij de levering van diensten zoals domeinnamen die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar domeinnamen of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.

6.          Ontwikkelen van Werken

6.1.
Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

6.2.
Stijlvol Webdesign geeft geen garanties ten aanzien van het functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

6.3.
Stijlvol Webdesign is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6.4.
Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Stijlvol Webdesign levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Stijlvol Webdesign. Opdrachtgever vrijwaart Stijlvol Webdesign van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

6.5.
Stijlvol Webdesign heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

6.6.
Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Stijlvol Webdesign zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6.7.
Opdrachtgever vrijwaart Stijlvol Webdesign voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Stijlvol Webdesign.

6.8.
Stijlvol Webdesign zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Stijlvol Webdesign Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Stijlvol Webdesign Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Stijlvol Webdesign is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Stijlvol Webdesign gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

7.          Oplevering en aanvaarding

7.1.
Stijlvol Webdesign zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

7.2.
Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

7.3.
Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

7.4.
Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Stijlvol Webdesign zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Stijlvol Webdesign doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

7.5.
Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Stijlvol Webdesign een redelijk aantal revisierondes volgen.

7.6.
Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Stijlvol Webdesign gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Stijlvol Webdesign kan slechts opzeggen nadat zij bij een revisie of motivatie aangeeft dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

7.7.
Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Stijlvol Webdesign het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

8.          Rechten van intellectueel eigendom

8.1.
Stijlvol Webdesign gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Stijlvol Webdesign zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Stijlvol Webdesign liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

8.2.
Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Stijlvol Webdesign Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

8.3.
Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt. De door Stijlvol Webdesign ontwikkelde Werken blijven eigendom van Stijlvol Webdesign. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

8.4.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

8.5
Tenzij anders overeengekomen mag Stijlvol Webdesign de website van de Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Ontwerp en realisatie door Stijlvol Webdesign’. Daarnaast heeft Stijlvol Webdesign het recht om de gemaakte website en promotiefilmpjes op te nemen in een portfolio op de website van Stijlvol Webdesign.

8.6.
Het is Stijlvol Webdesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Stijlvol Webdesign door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

9.          Installatie en onderhoud van Werken

9.1.
Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Stijlvol Webdesign de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Stijlvol Webdesign zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Stijlvol Webdesign voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

9.2.
Opdrachtgever zal op verzoek van Stijlvol Webdesign medewerkers en hulppersonen van Stijlvol Webdesign alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

9.3.
Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen strikt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Stijlvol Webdesign voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Stijlvol Webdesign.

9.4.
Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Stijlvol Webdesign zich inspannen om de Werken en bijbehorende software up-to-date te houden. Stijlvol Webdesign is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Stijlvol Webdesign hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen. Stijlvol Webdesign is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen

9.6.
Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Stijlvol Webdesign heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Stijlvol Webdesign kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Stijlvol Webdesign kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

10.          Wijzigingen aan de Diensten

10.1.
Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en voor zover daaruit minder kosten bestaan dan minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

10.2.
Indien Stijlvol Webdesign meer werk moet verrichten dan Stijlvol Webdesign had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Stijlvol Webdesign gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3.
Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Stijlvol Webdesign tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

11.          Prijzen en betaling

11.1.
Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

11.2.
Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra Stijlvol Webdesign meldt dat het werk zal beginnen Stijlvol Webdesign zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.

11.4.
De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

11.5.
Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Stijlvol Webdesign te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Stijlvol Webdesign de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Stijlvol Webdesign blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

11.6.
Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.7.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.8.
Eens per kalenderjaar is Stijlvol Webdesign gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de op dat moment gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Stijlvol Webdesign zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

11.9.
Alle prijzen die door Stijlvol Webdesign worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

11.10.
Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Stijlvol Webdesign. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

11.11.
Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Stijlvol Webdesign volledig bewijs op onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

12.          Geheimhouding

12.1.
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2.
Stijlvol Webdesign mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

12.3.
De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

13.          Aansprakelijkheid

13.1.
Stijlvol Webdesign is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

13.2.
Iedere aansprakelijkheid van Stijlvol Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

13.3.
In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Stijlvol Webdesign slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

13.4.
De aansprakelijkheid van Stijlvol Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Stijlvol Webdesign direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Stijlvol Webdesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stijlvol Webdesign in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Stijlvol Webdesign.

13.5.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Stijlvol Webdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Stijlvol Webdesign kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14.          Duur en opzegging

14.1.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

14.2.
Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.

14.3.
Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

14.4.
Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Stijlvol Webdesign gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Stijlvol Webdesign is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

14.5.
Stijlvol Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de overeenkomsten met Stijlvol Webdesign.

15.          Wijzigingen in overeenkomst

15.1.
Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd

15.2.
Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Stijlvol Webdesign echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.

15.3.
Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Stijlvol Webdesign overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Stijlvol Webdesign zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Stijlvol Webdesign bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

15.4.
Stijlvol Webdesign mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

15.5.
Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

15.6.
Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

16.          Slotbepalingen

16.1.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stijlvol Webdesign gevestigd is.

16.2.
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

16.3.
Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

16.4.
De door Stijlvol Webdesign ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.