Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze beveiligen en beschermen.

Wie is de verwerker van uw gegevens?
Stijlvol Webdesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stijlvol Webdesign
Kalmoesstraat 221
7322 NP  Apeldoorn
Tel: 055-542 01 59
E-mail: info@stijlvolwebdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stijlvol Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Alle informatie uit uw ingezonden berichten
– Gegevens over uw activiteit op onze website
– Gegevens over de gebruikte browser en apparaat type
– Alle overige gegevens die u actief aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stijlvol Webdesign verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
    Stijlvol Webdesign heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stijlvolwebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  • Overige bijzondere persoonsgegevens
    Stijlvol Webdesign heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens van u te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn zeer privacygevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld uw geloofsovertuiging of medische gegevens. Wij zullen u nooit vragen dergelijke gegevens via de website of via andere wegen met ons te delen. Wij hebben echter geen controle over de gegevens die u via de website vrijwillig met ons deelt in bijvoorbeeld toegezonden berichten. Daarom zullen wij telkens op voorhand uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van alle gegevens welke u vrijwillig met ons deelt via deze ingezonden berichten.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw expliciete toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@stijlvolwebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stijlvol Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens alleen als wij daar een specifiek doel voor hebben en de verwerking op een rechtmatige grondslag is gebaseerd. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van één van de volgende grondslagen:

  • Toestemming van de persoon om wie het gaat.
  • De uitvoering van de overeenkomst die we hebben gesloten.
  • Vanwege een wettelijke verplichting.

Stijlvol Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden via e-mail contact met ons te maken.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor het leveren van onze diensten aan u.
– Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.
– Voor het verwerken en bewaren van onze financiële administratie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Stijlvol Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u een bericht aan ons stuurt via het contactformulier dan ontvangen wij deze als e-mail in ons mailprogramma. Wij bewaren deze e-mail in ieder geval totdat uw vraag door ons beantwoord is. Gegevens die wij nodig hebben voor het nakomen van fiscale verplichtingen bewaren wij zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stijlvol Webdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Vimexx.
De servers van Vimexx zijn gevestigd in Nederland. Hoe Vimexx met uw gegevens omgaat, kunt u hier lezen.

Cookies
Stijlvol Webdesign maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Zie ons Cookiebeleid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over onze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In ons Cookiebeleid leest u welke cookies wij gebruiken.

Gebruikersstatistieken
Stijlvol Webdesign maakt gebruik van Matomo. Dit is een toepassing die inzicht geeft in het gebruik van de website. Matomo geeft o.a. een globale indruk van het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s. Matomo doet dit door geanonimiseerde gegevens te verzamelen. Gegevens verzameld door de software van Matomo worden niet opgeslagen op de servers van Matomo.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stijlvolwebdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stijlvol Webdesign zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Stijlvol Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stijlvol Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij o.a. gebruik van SSL certificaten.

Dit laat onverlet dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek niet volledig gewaarborgd kan worden. Zo is het huidige e-mailverkeer vaak geen 100% veilige vorm van communicatie omdat “meelezen” van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. Ook het gebruik van bijvoorbeeld openbare internetverbindingen neemt risico’s met zich mee. De gebruiker van deze website is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stijlvolwebdesign.nl.

Wijzigingen
Stijlvol Webdesign behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te herzien.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring daarom bij ieder bezoek aan onze website te raadplegen.

Laatste update: 30 oktober 2022